V různých obdobích každé výrobní, obchodní nebo služby poskytující společnosti nastávají situace, kdy je potřeba objektivně posoudit vybranou firemní oblast, proces nebo celou společnost jako celek.

 

V určitých případech je nutný nezávislý, objektivní a odborný pohled, a proto je vhodné a někdy také nezbytné, aby analýzu či audit provedl zkušený externí auditor s potřebnou certifikovanou kvalifikací, který není zatížen „vnitrofiremní slepotou“ a u kterého je již předem vyloučen potenciální střet zájmů.

Audity, analýzy a ostatní rozbory

Dlouhodobé odborné zkušenosti našich certifikovaných auditorů a konzultantů jsou garancí pro provádění kvalifikovaných auditů a analýz v oblastech komplexní logistiky, firemních procesů nebo managementu kvality, a to ve všech organizacích a společnostech bez ohledu na jejich typ a velikost.

Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces zkoumání a získávání důkazů, jehož cílem je objektivně stanovit, zda činnosti a jejich výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry realizují efektivně a vedou k dosažení stanovených cílů. Analýza je metoda používaná v mnoha oborech a disciplínách. Zkoumá problém podrobným rozborem informací a faktů.

Audity a analýzy realizujeme v jakémkoliv rozsahu podle předem stanoveného a odsouhlaseného účelu a cíle. Výstupem je vždy zpráva, která objektivně popisuje a hodnotí aktuální stav posuzované oblasti a projektovým způsobem navrhuje opatření vedoucí k rychlým efektům i zásadní koncepční změny.

 

Při existenci velkého množství analýz a analytických postupů je důležité, aby byly aplikovány pouze relevantní metody a postupy, kterých je, vzhledem k požadovaným výstupům v dané oblasti, zapotřebí.

 

Přezkoumání a zhodnocení podnikové logistiky a jejích funkcí provádíme formou logistického auditu dle metodiky schválené Komorou logistických auditorů ČR. Logistický audit je standardizovaný analytický a projektový proces s vlastními metodami, definovaným obsahem, postupy, cíli i výstupy. Účelem auditu je diagnostikovat stávající stav systému logistiky v podniku a definovat program zvýšení jeho produktivity.

 

Výstupem prováděných procesních auditů a analýz jsou návrhy na optimalizaci a standardizaci procesů zohledňující zvyšování jejich efektivity a produktivity při snižování nákladů. Vstupní, výstupní i průběžné audity managementu kvality provádíme v podnicích dle mezinárodních standardů ISO 9001:2016.

Poptávám konzultaci - Audity & analýzy

* - povinné údaje


Naše další služby

Odteď už vám žádná novinka neunikne