Skladování je dnes nedílnou součástí každého logistického systému a postupem doby se z něj stala jedna z jeho nejdůležitějších součástí. Skladování dává odpovědi na otázky o zboží procházející skladem, o vstupních a výstupních dodávkách, o výši stavu zásob a skladovacím cyklu, o prostorovém uspořádání skladu, jeho velikosti a kapacitě, o vybavenosti skladu, o umístění zboží a jeho správné organizaci atp.

 

Manipulace s materiálem je přirozenou součástí materiálového toku, a to jak v řízení materiálového hospodářství, tak ve fyzické distribuci. Jedná se o poměrně širokou oblast, která zahrnuje v podstatě všechny aspekty přemísťování materiálů a surovin, rozpracovaných dílů ve výrobě a finálních výrobků.

Efektivní skladování produktů a interní manipulace s nimi

Navrhujme a zavádíme taková řešení, která výrobním a obchodním společnostem v jejich provozech pomáhají zvyšovat produktivitu, snižovat náklady skladování, minimalizovat chybovost u prováděných operacích a optimalizovat intenzitu materiálového toku při interní dopravě a manipulaci s produkty.

Pokud chce firma využít skladování jako prostředku k získání konkurenční výhody, pak musí tradiční pohled na skladování, podle kterého jde o pouhé uskladnění a řízení zásob, nahradit pohledem novým, který kromě zásob zahrnuje i další logistické oblasti včetně informačních toků.

Realizace projektů, pro nově projektované a modernizované sklady, vyrovnávací mezisklady nebo zásobníky ve výrobě, je zaměřena především na rychlé a efektivní skladové přesuny různých objemů, uskladnění produktů, přenos a poskytování aktuálních a přesných informací o skladových položkách.

 

Logistické koncepty a jejich varianty řešení vytváříme na základě komplexních analýz týkajících se skladovaných produktů, materiálových a informačních toků, skladových procesů a postupů, dopravně-manipulačních výkonů a existujících nebo plánovaných prostředků, kterými jsou především sklady a skladové plochy, skladovací a informační technologie, manipulační technika a dopravní zařízení atd. Analytickým výstupem jsou provedené propočty kapacit, výkonů, využití a vytížení celého systému.

 

Pro jakékoliv prostory zpracujeme dispozičních řešení (layouty) podnikových skladů s rozmístěním skladovacích systémů nebo návrhy přestaveb (modernizace) stávajících skladových kapacit. Detailní rozmístění (uložení) jednotlivých produktů ve skladu, sortimentních skupin a položek, pro jejich efektivní manipulaci na vstupu a výstupu navrhneme s ohledem na vytížení a kapacitu skladu pro min. a max. výši zásob a na základě četnosti a frekvence manipulačních operací a přepravovaných objemů.

 

Nastavením standardních postupů a procesů nebo jejich optimalizací zvýšíme jejich produktivitu a popisem v příslušných směrnicích bude deklarována a zajištěna jejich opakovatelnost a dodržování. Nezbytnou podporou pro optimalizované skladové postupy a procesy je zajištění rychlého, přesného a automatizovaného zpracovávání informací o materiálovém toku. Navržením a zavedením vhodného technologického řešení především pro řízený sklad (WMS, Warehouse Managament Systems) a systém automatické identifikace (čárové kódy) bude tohoto požadavku na dostupnost informací dosaženo.

 

Implementace optimální varianty logistického konceptu umožní každé společnosti dosáhnout výrazného a trvalého zlepšení v oblasti intralogistiky při skladování produktů a včasné manipulace s nimi spolu se zabezpečením vysoké spolehlivosti a kvality dodávek koncovým externím a interním odběratelům.

Poptávka služeb - Logistika skladování a manipulace

    * - povinné údaje

    Naše další služby