V různých obdobích každé výrobní, obchodní anebo služby poskytující společnosti nastávají situace, kdy je potřeba objektivně posoudit vybranou firemní oblast, proces nebo celou společnost jako celek.

 

V určitých případech je nutný nezávislý, objektivní a odborný pohled, a proto je vhodné a někdy také nezbytné, aby logistickou analýzu nebo logistický audit provedl zkušený senior auditor s potřebnou certifikací, který není zatížen „vnitrofiremní slepotou“ a je u něj předem vyloučen potenciální střet zájmů.

Logistické audity, analýzy a ostatní rozbory

Dlouhodobé odborné zkušenosti našich certifikovaných auditorů a konzultantů jsou garancí pro provádění kvalifikovaných logistických auditů a analýz v oblasti komplexní firemní logistiky nebo jejich jednotlivých procesů, a to ve všech organizacích a společnostech bez ohledu na jejich typ a velikost.

Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces zkoumání a získávání důkazů, jehož cílem je objektivně stanovit, zda činnosti a jejich výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry realizují efektivně a vedou k dosažení stanovených cílů. Analýza je metoda používaná v mnoha oborech a disciplínách. Zkoumá problém podrobným rozborem informací a faktů.

Logistické audity a analýzy realizujeme v jakémkoliv rozsahu dle stanoveného a odsouhlaseného účelu a cíle. Výstupem je vždy zpráva, která objektivně popisuje a hodnotí aktuální stav posuzované oblasti a projektovým způsobem navrhuje opatření vedoucí k rychlým efektům i zásadní koncepční změny.

 

Při existenci velkého množství analýz a analytických postupů je důležité, aby byly aplikovány pouze relevantní metody a postupy, kterých je, vzhledem k požadovaným výstupům v dané oblasti, zapotřebí.

 

Přezkoumání a zhodnocení podnikové logistiky a jejích funkcí provádíme formou logistického auditu dle metodiky schválené Komorou logistických auditorů ČR. Logistický audit je standardizovaný analytický a projektový proces s vlastními metodami, definovaným obsahem, postupy, cíli i výstupy. Účelem auditu je diagnostikovat stávající stav systému logistiky v podniku a definovat program zvýšení jeho produktivity.

Poptávka služeb - Logistický audit a analýzy

    * - povinné údaje

    Naše další služby