V komerčním prostředí logistický management úzce souvisí s managementem kvality a marketingem. Efektivní systém řízení firmy je ale jen jeden a musí mít logistické, marketingové a kvalitativní funkce.

 

Management kvality zdůrazňuje nutnost porozumět procesům, protože vše se odehrává ve firemních procesech, a uplatněním procesního přístupu, který je považován za základní pilíř výkonnosti, se dostaví tolik očekávaná a požadovaná synergie.

 

ČSN EN ISO 9001:2016 je norma, která specifikuje standardizované požadavky na systém managementu kvality a lze ji implementovat v jakékoliv výrobní, obchodní nebo služby poskytující společnosti.

ČSN EN ISO 9001:2016 Systém managementu kvality

Zaváděním komplexního, procesně orientovaného managementu kvality, zaměřeného na interní a externí zákazníky, pomáháme organizacím zdokonalovat jejich firemní systém řízení, zvyšovat jeho efektivnost a pružnost, a především posilovat konkurenceschopnost společnosti jako celku.

Kvalita produktů musí být zavedena ve všech procesech, promítnuta do jejich ukazatelů a průběžně sledována. Čekáním na konec procesu bychom mohli pouze konstatovat, zda bylo, či nebylo dosaženo požadované kvality. Za řízení kvality se konečná kontrola, opravy a vyřazování zmetků považovat nedá.

ČSN EN ISO 9001:2016 přináší systém pro větší propojení obecného managementu firmy, systému řízení kvality a také marketingu organizace. Procesní orientace zajišťuje uplatnitelnost normy napříč organizační strukturou podniků bez ohledu na jejich typ a velikost nebo poskytované produkty či služby.

 

Vyžadované inovace a optimalizace hlavních a podpůrných procesů, na základě požadavků zákazníků a dosahovaných výsledků, vedou ke stabilní a vysoké kvalitě dodávaných produktů a poskytovaných služeb. Zavedením systému rizik a jeho preventivních nástrojů v řízení je zajištěno včasné předcházení rizikům v činnostech společnosti a minimalizování jejich negativních účinků.

 

Odstraněním některých formálních procedur je kladen větší důraz na zvyšování efektivity celé organizace, která umožní trvalé zlepšování výkonnosti, díky čemuž lze konstantě plánovat navyšování tržeb, zvyšování zisku a také v dlouhodobém měřítku, na pozadí rychlých změn, stále probíhajícího zlepšování a vývoje tržního prostředí udržovat stabilní vztahy mezi společností a jejími zákazníky.

 

Pro nastavenou a zavedenou úroveň systému řízení norma vyžaduje certifikaci. Certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2016 umožňuje společnostem získat mezinárodně uznávaný certifikát, který je znakem zralosti a vyspělosti dané organizace a zvyšuje její důvěryhodnost u zákazníků.

Poptávka konzultace - Management kvality a certifikace

    * - povinné údaje

    Naše další služby