Nezbytným předpokladem pro získání zásadní konkurenční výhody je efektivní řízení a optimalizace procesů, které v podniku probíhají. Správně nastavené a řízené procesy snižují ekonomické náklady při využívání zdrojů a zvyšují celkovou výkonnost společnosti dosahováním vyšší produktivity práce.

 

Procesní přístup, který je považován za hlavní pilíř výkonnosti, by měl být základním principem při řízení malých, středních či velkých společností. Procesní řízení neboli Business Process Management (BPM) odstraňuje všechny nevýhody funkčního řízení a je elementárním prvkem implementace ISO norem.

Dynamické řízení výrobních a obchodních společností

Pomáháme nastavit procesy a jejich řízení v určité oblasti nebo v celé organizaci tak, aby podnik dokázal efektivně, účelně, včas a hospodárně reagovat na všechny požadavky svých zákazníků.

Největším přínosem procesního řízení pro společnost je, že neukládá firemní know-how v hlavách zaměstnanců, nýbrž v podobě procesů a jejich popisů, které následně sdílí a mění dle potřeby.

Služby procesního poradenství mají projektový charakter a jejich realizace je rozdělena do několika etap.

 

Na začátku projektu sestavíme strategii společnosti, definujeme procesní cíle a navrhneme projektový realizační plán – co, kdy a jak se bude realizovat. Na základě provedené procesní analýzy nebo auditu popíšeme a zhodnotíme aktuální stav business a logistických procesů, identifikujeme rizika a slabá místa v procesech, najdeme a specifikujeme možnosti a příležitosti k jejich okamžitému a trvalému zlepšení.

 

Pro systematickou optimalizaci procesů stanovíme strukturu hlavních/vedlejších procesů, nadefinujeme vazby a požadavky na používané nástroje, které budou k jejich řízení uplatněny. Sestavením procesních modelů, které společnosti umožní reagovat na dynamické změny vnějšího okolí a jejich implementací a namodelováním v informačním systému dosáhneme požadované automatizace a efektivního využívání.

 

Každému procesu nadefinujeme jeho vstupy, výstupy a zdroje, přidělíme odpovědnosti za procesy i jednotlivé činnosti, nastavíme KPI metriky k řízení výkonnosti procesů a celé společnosti. Tím zajistíme zvyšování výkonnosti dle předem známých a měřitelných ukazatelů, které se budou vyhodnocovat.

 

V realizační etapě aktivně pomůžeme s implementací navržených postupů do každodenní praxe. Získané podklady, nabyté znalosti a zkušenosti mohu být následně použity pro ISO certifikaci společnosti.

Poptávka služeb - Procesní řízení a procesy

    * - povinné údaje

    Naše další služby